Hedef   1
Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek ve uygulamaları etkinleştirmek
No Faaliyetin Tanımı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
1 Tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak tanımlanması için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması Mesleki Yeterlilik Kurumu, ETMK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları 2015 Sonu Tasarımcı unvan ve kimliği konusunda Değerlendirme Raporu hazırlanacak, Paydaşlarla birlikte Meslek Haritası hazırlanacak, Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanacak ve Meslek Standartları hazırlanacaktır. Değerlendirme Raporu Meslek Haritası İşbirliği Protokolü Ulusal Meslek Standartları
2 Tasarımların korunmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Kanun Tasarısının kanunlaşmasının sağlanması ve uygulamasının görülmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE TPE, TOBB, TÜSİAD, TİM, TESK 2015 Sonu Tasarının kanunlaşması sağlanacak ve uygulamanın etkilerine ilişkin rapor hazırlanacaktır. Kanunun yürürlüğe girmesi Etki Analizi Raporu
3 Mevzuatın uygulanması ile ilgili idari ve teknik altyapının güçlendirilmesi TPE, Adalet Bakanlığı, HSYK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜSİAD Sürekli TPEnin uzman personel sayısı ve bilgi işlem altyapısı geliştirilerek kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. İhtisas mahkemesi sayısının arttırılması sağlanacaktır. Tescil süresinin kısalması İhtisas mahkemesi sayısının artması
4 Tasarım faaliyetlerinin vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilebilecek tasarım faaliyetleri belirlenecek ve konuya ilişkin Kanun Taslağı hazırlanacaktır. İhtisas mahkemesi sayısının arttırılması sağlanacaktır. Kanun Taslağı
Hedef   2
Tasarım ile ilgili destekleri çeşitlendirmek ve bu desteklerin etkinliğini arttırmak
No Faaliyetin Tanımı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
1 Belirli sayıda tasarımcı çalıştıran firmalara “Tasarım Merkezi" belgesi verilerek çeşitli destekler sağlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. Destek Mekanizması
2 Tasarım ofisi kurulmasını destekleyen mekanizmaların geliştirilmesi KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır Destek Mekanizması
3 Tasarım ofislerinden alınacak tasarım hizmetlerinin desteklenmesi KOSGEB Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. Destek Mekanizması ,
4 Tasarımcıların uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderlerinin desteklenmesi Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TİM, TESK, TÜSİAD, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Uluslararası tasarım yarışmalarına katılım giderleri desteklenecektir. Yıllık Destek Sayısı: En az 20
5 KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesinin desteklenmesi KOSGEB TOBB,TESK, Kalkınma Ajansları Sürekli Yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesi desteklenecektir. Yıllık Destek Sayısı:En az 10
6 Belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenecek tasarımların tescil giderlerinin desteklenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, TPE, ETMK, TİM, TOBB, TÜSİAD 2015 Sonu Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. Destek Mekanizması
7 İhracatçı firmalarımızın yenilikçi ve tasarım temelli faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi Ekonomi Bakanlığı TİM, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Destek mekanizması uygulamaya konulacaktır. Destek Mekanizması
Hedef   3
Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek
No Faaliyetin Tanımı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
1 Okul öncesi eğitimdeki yaratıcı faaliyetlerin yaygınlığının ve etkinliğinin araştırılması Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Araştırma Raporu hazırlanacaktır. Araştırma Raporu
2 İlkokul ve ortaokul ders müfredatlarında tasarıma ve yaratıcı etkinliklere yer verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Müfredata ilişkin gerekli güncellemeler yapılacaktır. Araştırma Raporu Müfredat güncellemesi
3 Güzel Sanatlar Liseleri ve Meslek Liseleri başta olmak üzere orta öğretimde yaratıcılığı, tasarımı teşvik edici proje ve faaliyetlerin yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TTGV, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yılda en az 5 proje ve faaliyet
4 Meslek Yüksekokullarının tasarım bölümlerinin isimlerinin ve müfredatının gözden geçirilmesi YÖK Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. Değerlendirme Raporu
5 Tasarım alanındaki lisans programlarının müfredat ve eğitim kadrosuna ilişkin asgari kriterlerin gözden geçirilmesi YÖK Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Analiz Raporu hazırlanacaktır. Analiz Raporu
6 Lisans ve lisansüstü düzeyde endüstriyel tasarım eğitimine ilişkin akreditasyon sistemi kurulması Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi, ETMK YÖK, ETMK, Milli Eğitim Bakanlığı 2016 Sonu Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurusu yapılacaktır. Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Başvurusu
7 Mesleki ortaöğretimde tasarım derslerinin etkinliğinin arttırılması Milli Eğitim Bakanlığı YÖK, TPE, TOBB, TESK, TMMOB, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Etki Analizi Raporu hazırlanacaktır. Etki Analizi Raporu
Hedef   4

Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek

No Faaliyetin Tanımı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
1 Türkiye'nin tasarım envanterinin oluşturulması ETMK, TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TPE, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler 2014 Sonu Envanter hazırlanacaktır. Envanter
2 Tasarımla ilgili paydaşlar arasında iletişim ağının oluşturulması TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Online Tasarım Platformu oluşturulacaktır. Tasarım Platformu
3 Tasarımın farklı disiplinlerine yönelik olarak gezici tasarım haftaları organize edilmesi Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB, TOBB, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler gili Meslek Kuruluşları, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları Sürekli Farklı şehirlerde etkinlik gerçekleştirilecektir. Yılda en az 1 kez
4 Tasarımın farklı disiplinlerinde işbirliğini geliştirici atölye çalışması, seminer ve bilimsel, kültürel ve eğitici faaliyetler düzenlenmesi TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları, Üniversiteler Sürekli Sürekli Sürekli Sürekli Farklı paydaşların katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir. Yılda en az 1 kez
5 Tasarımla ilgili uluslararası uygulamalara ilişkin etkinlikler düzenlenmesi TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Tasarımlara ilişkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla etkinlikler düzenlenecektir Yılda en az 1 kez
6 Uluslararası tasarım kuruluşları ve konseyleriyle kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilişkilerinin geliştirilmesi TPE İlgili Meslek Kuruluşları, TİM, TOBB, TÜSİAD Sürekli Paydaşların katılımıyla koordinasyon toplantıları yapılacaktır Uluslararası kuruluşlarda temsiliyetin artması
7 Sanayicilerle yerli ve yabancı tasarımcıların bir araya getirilerek ortak projeler geliştirilmesi TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TPE, TESK, TÜBİTAK, KOSGEB, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Ortak projeler geliştirilecektir. Yılda en az 5 proje
Hedef   5

Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak

No Faaliyetin Tanımı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşler Performans Göstergeleri
1 Yazılı ve görsel medya aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak tasarım farkındalığı faaliyetleri yürütülmesi TPE, TRT Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Dikkat çekici öyküler derlenerek medya aracılığıyla paylaşılacaktır. Tasarıma ilişkin kısa film, belgesel vb yapımlar hazırlanacak ve yayımlanacaktır. Tasarımla ilgili yapım ve yayınlardaki artış
2 Design Turkey'in uluslararası bir etkinliğe dönüştürülmesi Ekonomi Bakanlığı TİM, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Design Turkey'de kavramsal ürün kategorisi uluslararası başvurulara açılacaktır. Uluslararası Etkinlik
3 Etkin tasarım yönetimi süreci konusunda sanayi kesimine yönelik etkinlikler düzenlenmesi TOBB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, KOSGEB, TESK, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Etkinlikler düzenlenecektir. Yılda en az 3 etkinlik
4 Tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımların Türk Tasarımı' imajına sağlayacakları katkı açısından değerlendirilerek ödüllendirilmesi TPE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜSİAD, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları 2015 Sonu Ödül Töreni mekanizması oluşturulacaktır Ödül Töreni
5 İlköğretim ve lise öğrencileri arası tasarım yarışmaları düzenlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı TOBB, TESK, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Ödül Töreni mekanizması oluşturulacaktır. Yarışmalar düzenlenecektir. Yılda en az 3 yarışma
6 İlköğretim ve lise öğrencilerinde fikri mülkiyetin sosyal boyutları konusunda farkındalık oluşturmak için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Yılda en az 3 seminer, çalıştay
7 Tasarım müzesi açılması TOBB Kültür ve Turizm Bakanlığı, TPE, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları 2016 Sonu Tasarım Müzesi açılacaktır. Tasarım Müzesi
8 Üniversite ve liselerde tasarım farkındalığı anketi yapılması TPE Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ETMK, İlgili Meslek Kuruluşları 2014 Sonu Anket uygulanacak ve sonuçları derlenerek rapor haline getirilecektir. Anket Sonuç Raporu
9 Tasarımcılara yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilmesi TPE Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM, İlgili Meslek Kuruluşları Sürekli Tasarımcılara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Yılda en az 1 etkinlik